מבצע פסח עם סלקום

03/03/19
תקנון לקוחות: מבצע פסח עם סלקום
1 . ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ (להלן: "ח.י." או "החברה") מודיעה בזאת על עריכת
מבצע פסח עם חברת סלקום בע"מ )להלן:"סלקום"( בהתאם לתקנון המבצע המפורט
להלן. ההשתתפות במבצע כפופה לתנאי תקנון זה. כל פעולה למימוש ההטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.
2 . ההטבה
2.1 כל צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 , והרוכש
טלוויזיה LG ממשווקים ואתרי סחר מורשים שרשימתם מופיעה
באתר החברה, יהיה זכאי לקבל שלושה חודשי מתנה שירות סלקום
TV ללא ממיר, בכפוף לתקנון זה (להלן: "הטבת סלקום").
2.2 כל הרוכש מסך מהדגמים:
OLED55B8Y,OLED65B8Y,OLED55C8Y,OLED65C8Y,OLED77C8Y,OLE D65E8Y,OLED65W8Y,OLED77W8Y יהיה זכאי לקבל בנוסף לאמור
ולהטבה בסעיף 2.1 , שובר למסעדת שף בשווי של 600 ₪ (להלן:
"הטבת שובר").
3 . תקופת המבצע
המבצע יחל ב 15/03/2019 - ועד לתאריך 30/04/2019
4 . תוקף ההטבה
4.1 מימוש הטבת סלקום תהיה כפוף לאמור להלן ובתוקף מיום קבלת המסרון
מסלקום ובו שם משתמש וסיסמא ועד לשלושה חודשים מיום זה.
4.2 מימוש הטבת שובר בתוקף עד ליום 04/03/2024 .
5 . תנאי המימוש ההטבה:
5.1 לצורך מימוש הטבת סלקום:
5.1.1 5.1.1 הצרכן ימסור שם וטלפון לנציג המכירות ו/ או ימלא את פרטיו בלינק
ייעודי באתר החברה 2019-http://www.hye.co.il/page/buy-get-2019
פרטים אלה יועברו לחברת סלקום. סלקום תשלח ללקוח הודעת
מסרון לנייד עם שם משתמש וסיסמא. עם קבלת המסרון הלקוח
יוכל מיד לממש את ההטבה בהזנת שם משתמש והסיסמא
באפליקציית סלקום .
5.2 לצורך מימוש הטבת שובר:
5.2.1 5.2.1 לאחר התקנת המסך בבית הצרכן ע"י החברה או מי מטעמה תישלח
הודעת מסרון לנייד שמסר הצרכן עם קוד לצורך מימוש ההטבה.
עם קוד זה ניתן לממש את ההטבה לפי הפרטים שיופיעו במסרון.
5.2.2 5.2.2 ככל שההתקנה לא בוצעה ע"י החברה או מי מטעמה, הצרכן יישלח
את חשבונית הרכישה לכתובת ofrim@hye.co.il , עם בקשה לקבלת
הטבת שובר ויישלח אליו לנייד המסרון כאמור בסעיף 5.2.1
6 . סייגים למימוש:
 אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה.
 אין אפשרות לשינוי או החלפה של ההטבה.
 ניתן לממש את ההטבה רק במועדים הקבועים לעיל.
 מימוש ההטבה יהיה רק ע"ש הצרכן ואינה ניתנת להעברה.
7 . מדיניות ביטול
ניתן להחזיר מסך שנרכש במסגרת המבצע האמור ובלבד שהתקיימו כל התנאים
המפורטים כדלקמן:
 המסך הוחזר בהתאם לתקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה( תשע"א – - 2010 .
 המסך הוחזר בשלמותו, שכל חלקי המסך שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש
ובאריזתו המקורית.
 במקרה של ביטול והחזרת המסך הטבת סלקום תבוטל מיום איסוף המסך מהצרכן
ותוחזר הטבת השובר. אם השובר מומש יקוזז סך של 600 ₪ מהזיכוי על המסך.
8 . כללי
 מינימום יחידות למבצע: 500 יחידות מכל דגם של מסך. 500 יחידות של שוברים.
500 יחידות של הטבת סלקום.
 אחריות למסך: 3 שנים.
9 . המחיר הסופי של המסכים נקבע ע"י העוסק ואיננו באחריות החברה ולחברה אין כל שליטה
עליו. החברה אחראית להעביר את פרטי הצרכן לסלקום על מנת שזו תיתן את הטבת סלקום.
10 . קבוצת ח.י רשאית להפסיק את המבצע בכל זמן ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה
מראש וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.
 המבצע יחול רק על מסכים בעלי תעודת אחריות של חברת ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ
ושנרכשו ממשווקים ואתרי סחר מורשים כפי שמופיעים באתר האינטרנט שכתובת:
www.hye.co.il .
 המבצע לא יחול על מוצרים שנרכשו מעודפים/ תצוגות/ משומשים.
 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול מצרכן את ההטבה במידה ויימצא כי אותו
צרכן נהג במרמה ו / או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה .
 החברה שומרת לעצמה זכות בלעדית לשנות את מחירי המסכים וההטבה ו/או את
תנאי המבצע לפי שיקול דעתה בכל עת.
 האחריות על המסך וההטבה היא בכפוף לאמור בתעודת האחריות המצורפת לכל
מסך.
 ההטבה כפופה לתנאיה של חברת סלקום כפי שמופיעים בתקנון סלקום, המצורף
בנספח.

אפליקציית סלקום tv ל 3 חודשים חינם באפליקציה -
לקוח יקר,
אנו מודים לך על שבחרת בנו ונעשה ככל שביכולתנו כדי לספק לך חווית צפיה ושימוש איכותיים ולשביעות רצונך. עמוד זה מצטרף ל"תנאים
כלליים לקבלת שירותי סלקום tv " ולכל הסכם אחר בינך לבין החברה. כל אלו יהוו יחד את הסכם ההתקשרות שלך עמנו.
.1 תעריפי התוכנית
שם השירות - אפליקציית סלקום tv
תעריף השירות- 3 חודשים ללא עלות , לאחר מכן תשלום חודשי בסך 99 ש"ח
.2 דגשים
2.1 .במסגרת תוכנית זו לא ניתן להוסיף ערוצי פרימיום בתשלום נוסף או להשכיר ממיר.
2.2 .אפליקציית סלקום tv מאפשרת לך לצפות בספריית VOD של סלקום tv באמצעות טאבלט, סמארטפון או טלוויזיה חכמה או כל ציוד תומך
אחר המאפשר צפייה באפליקציות ותומך בשירות כמפורט באתר. אפליקציית סלקום tv אינה כוללת חלק מהשירותים הניתנים במסלול
המלא(כגון: חלק מהערוצים,שירות סלקום ווליום, ערוצי תוכן למבוגרים, יכולת חיפוש ויכולת הקלטת תכניות)
2.3.לצורך שימוש באפליקצית סלקום tv תדרש להורידה למכשיר הקצה שלך ולהרשם באמצעות הקוד שיישלח אליך.
2.4.שימוש בשירות מותנה בחיבור לרשת האינטרנט ברוחב פס מינימלי. שימוש בשירות ישפיע על ניצול חבילת הגלישה שלך .
2.5.התוכנית הנה לתקופה בלתי קצובה. הנך רשאי בכל עת לבטל את ההתקשרות באמצעות הודעה בכתב או בעל פה למוקד השירות. לביטול
עסקה ניתן לפנות בציון פרטיך כולל ת.ז. ואמצעי התשלום לאחד מאלה: 213 *; דואר רשום לרח' הגביש 21 , נתניה; פקס 121-; 9921199
דוא"ל Request@cellcom.co.il ; באתר החברה Cellcom.co.il "
2.6. במסגרת השירות תוכל לעשות שימוש בעד 2 נקודות צפיה )למשל סמארטפון וטאבלט תומך(. החברה רשאית לשנות מגבלות אלו מעת
לעת, ובכלל כך להגביל שימוש בו זמני בשרות. החברה רשאית לשנות את מספר נקודות הצפייה וכן את המכשירים התומכים באפליקציית
סלקום tv מעת לעת, לרבות להוסיף הגבלות על שימוש בו זמני בשרות בנקודות צפייה.
2.7.תכני סלקום tv מיועדים לשימוש פרטי בישראל בלבד ואין להפיצם או לשדרם באופן פומבי או לעשות בהם שימוש מסחרי.
2.8.מידע מלא על השירותים, כולל תנאי הסף, ואופן השימוש באפליקציית סלקום tv מפורט בתנאים הכלליים ובאתר וכפופים להם.
2.9.החברה תהיה רשאית לשנות את תכולת השירות או מתכונתו לרבות התכנים המוצעים. בכלל כך תהיה רשאית החברה, לשנות את תכולת
השידורים והערוצים. להפסיק לספק את ערוצי השידור הנוספים, ובכלל כך את ערוצי הפרימיום הניתנים בעלות או ללא עלות, וכן תהיה
רשאית החברה לשנות את המגבלות ותנאי השירות, לחייב שירותים בתשלום וכן תהא רשאית לעדכן את התעריפים והכל לפי שיקול דעתה.
2.10. החברה תהיה רשאית לשלוח דברי פרסומת לשירותי תקשורת ושירותים הקשורים אליהם. אם אינך מעונין לקבל דברי פרסומת אלו למספר
הטלפון )באמצעות SMS והודעת חיוג אוטומטית( או לכתובת המייל שמסרת, אנא פנה אלינו כדי לבקש את הסרתך.
הנני מאשר כי קראתי עמוד זה וכי הוא נמסר לי במועד ביצוע ההתקשרות

שם הלקוח _____________________ ת.ז./ח.פ. __________________ תאריך: ___________________ חתימה:_____________________
סלקום ישראל בע"מ
רח' הגביש 21
ת.ד. 2121 נתניה 21221
ח.פ. 222931212