מבצע קנה מסך - NANO וקבל SJ4

                                                                                                                                               27/03/19

תקנון לקוחות: מבצע קנה מסך - NANO וקבל SJ4
1. ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ )להלן:"ח.י. או החברה"( מודיעה בזאת על עריכת מבצע לכלל הלקוחות בהתאם לתקנון המבצע המפורט להלן. ההשתתפות במבצע
כפופה לתנאי תקנון זה. כל פעולה למימוש ההטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.
2. ההטבה
o כל לקוח פרטי הרוכש טלוויזיה מדגם 65SK8500Y
יהיה זכאי לקבל סאונד בר מדגם SJ4 במתנה כולל הובלה בלבד בחינם,
בכפוף לתקנון זה.
שווי הסאונד בר מדגם SJ4 - 700 ₪
3.תקופת המבצע
המבצע יחל ב 01/04/2019 - ועד לתאריך 30/04/2019 ו/או עד גמר המלאי המוקדם מבין
השניים.
4. מימוש ההטבה
תקופת מימוש רכישת המסך בתאריכי תקופת המבצע לעיל. 
5. תנאי המימוש:
ההטבה תימסר במעמד ההתקנה של המסך ע"י ח.י. שירות ולוגיסטיקה בע"מ
לכתובת המופיעה על גבי החשבונית בלבד.
במידה והלקוח אסף את המסך מהחנות , עליו לאסוף את הסאונד בר מאותה חנות.
ההטבה אינה כוללת התקנה של הסאונד בר, במידה ולקוח מעונין בהתקנה עלות
ההתקנה - 100 . ₪
ויתור מתנה במידה והלקוח לא מעונין בסאונד בר, הלקוח יוכל לקבל הנחה של -
300 ₪ מערך המסך ועליו לחתום על גבי החשבונית שהתבצע ויתור מתנה.
6. סייגים למימוש:
אין אפשרות לשינוי או החלפה של ההטבה.
ניתן לממש את ההטבה רק במועדים הקבועים לעיל.
7. מדיניות ביטול
ניתן להחזיר מוצר שנרכש במסגרת המבצע האמור ובלבד שהתקיימו כל התנאים
המפורטים כדלקמן:
 המוצר הוחזר בהתאם לתקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה( תשע"א – - 2010 .
 המוצר הוחזר בשלמותו, שכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש
ובאריזתו המקורית.
מדיניות ביטול זו תחול גם על החזרת המתנה ובלא שנעשה בה כל שימוש ובכפוף
לאמור בדין
8.כללי
 מינימום יחידות למבצע: 300 יחידות מכל דגם.
 אחריות למסך: 3 שנים.
 אחריות לסאונד בר: 1 שנה.
.9 המחיר הסופי של המסכים נקבע ע"י העוסק ואיננו באחריות החברה ולחברה אין כל שליטה
עליו. החברה אחראית לספק בהתאם לתנאי תקנון זה את ההטבה בלבד.
.10 קבוצת ח.י רשאית להפסיק את המבצע בכל זמן ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה
מראש וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.
 המבצע יחול רק על מוצרים בעלי תעודת אחריות של חברת ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים
בע"מ ושנרכשו ממשווקים ואתרי סחר מורשים כפי שמופיעים באתר האינטרנט שכתובת:
www.hye.co.il .
 המבצע לא יחול על מוצרים שנרכשו מעודפים/ תצוגות/ משומשים.
 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את ההטבה במידה ויימצא כי
אותו משתתף נהג במרמה ו / או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה .
 החברה שומרת לעצמה זכות בלעדית לשנות את מחירי הטלוויזיות וההטבה ו/או את
תנאי המבצע לפי שיקול דעתה בכל עת.
 האחריות על מכשיר הטלוויזיה והמתנה היא בכפוף לאמור בתעודת האחריות
המצורפת לכל מוצר.