תקנון הגרלת כנס החשמל TCL – 7-8/11/2018

תקנון הגרלת כנס החשמל TCL – 7-8/11/2018
1.הגדרות
בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:
"החברה" אלקטרודן סחר בע"מ ח.פ 512193087 מרחוב התע"ש 14 כפר סבא טלפון – 09-7631515, פקס - 09-7608749.
שם מבצע השיווק: " הגרלת כנס החשמל "TCL-
משך תקופת מבצע השיווק : מיום 7/11/2018 ועד יום 8/11/2018.
"משתתף" או"משתתף בהגרלה אדם העונה על כל אלה במצטבר: (1) אזרח ישראל (2) מעל גיל 18 (3) בתאריכים שבין 07/11/2018 ל-08/11/2018 השתתף בכנס החשמל שהתקיים במלון דן אילת (4) מילא את פרטיו המלאים על גבי טופס ההשתתפות שיימצא בביתן TCL מיזוג אוויר(להלן"הביתן").
"המבצע" או "ההגרלה"מוזמנים ואורחים בכנס החשמל במלון דן אילת בין הימים 7-8/11/18, שיגיעו לביתן יוכלו להשתתף בהגרלה בתנאים. מבין המשתתפים בהגרלה, יוגרל משתתף אחד שיזכה בפרס. ההגרלה תתקיים ביום 11/11/18, במשרדי החברה.
"הפרס" - הפרס - טלוויזיה LG בגודל "55 מסדרה 55UK6300Y.
"התקנון" או"תקנון ההגרלה"תקנון זה כפי שיתכן ויעודכן מעת לעת על ידי החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
"טופס השתתפות מסמך שיופיע בביתן עורכת ההגרלה שבאמצעותו ניתן להשתתף בהגרלה. כל טופס יהיה ממסופר במספר סידורי. בטפסי ההשתתפות יהיה צורך למלא במלואו את הפרטיים המופיעים בו.
2. מקום ומועד קיום הפעילות וההגרלה:
2.1 הפעילות תתקיים במהלך תערוכת החשמל במלון דן, אילת בתאריכים 7-8/11/2018 (להלן: "הכנס"), בביתן TCL , עורכת ההגרלה תאפשר למשתתפים למלא את פרטיהם האישיים בטופס ההשתתפות ולהשתתף בהגרלה.
2.1 מקום עריכת ההגרלה – משרדי עורכת ההגרלה – התע"ש 14 כפר סבא.
2.2 ההגרלה תתקיים ביום 11/11/18 להלן: "מועד ביצוע ההגרלה"
2.3 בעצם הרישום האמור לעיל מצהיר המשתתף כי קרא במלואו את התקנון והוא מסכים לכל תנאיו.
2.4 יובהר כי האחריות על מסירת פרטים נכונים, באופן מדויק ומלא, חלה אך ורק על המשתתף והחברה לא תאשר כמשתתף מי שמילא פרטים לא נכונים ו/או לא מלאים.
3. פרסום תוצאות ההגרלה :
3.1 תוצאות ההגרלה יפורסמו פעמיים בעיתון יומי וכן באמצעות הודעת דוא"ל והודעת דואר רשום שתשלח לזוכה לכתובת הדוא"ל ולכתובת המגורים שמולאה בטופס ההשתתפות על-ידי המשתתף ו/או בפייסבוק של עורכת ההגרלה ו/או בכל דרך אחרת נוספת ככל שעורכת ההגרלה תמצא לנכון.
3.2 הפרסום יכלול את שמו ושם משפחתו של הזוכה בפרס, וכן את כתובות משרדי עורך ההגרלה והמפקח שבהם ניתן יהיה לעיין בשעות העבודה הרגילות בדו"ח המפקח, וזאת במשך תקופה של 90 ימים מיום מסירת הדו"ח למנהל הכללי של משרד האוצר.
3.3 עורכת ההגרלה תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לכלול בפרסומי תוצאות ההגרלה גם פרטים נוספים על הזוכה בפרס זאת בהתאם להסכמת הזוכה שניתנה מראש ו/או בהתאם לאמור בתקנון זה.
4. המפקח:
4.1 עורכת ההגרלה מינתה כמפקחת על ביצוע ההגרלה את עוה"ד שמרית מינצר מרחוב התע"ש 14 כפר סבא. לעיל ולהלן: "המפקח".
4.2 העתק מהדו"ח שמגיש המפקח, בהתאם לסעיפים 20 ו 21 - להיתר הכללי, יעמוד לעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות במשרד המפקח ובמשרדי עורכת ההגרלה לתקופה של 90ימים לפחות מיום מסירתו למנהל הכללי של משרד האוצר.
5. מבצע השיווק ושיטת ההגרלה:
5.1 בתקופת הכנס כל מבקר בביתן TCL ושהינו זכאי להשתתף בפעילות, מוזמן למלא את פרטיו בטופס ההשתתפות המצוי בביתן. טופסי ההשתתפות יהיו ממוספרים.
5.2 עורכת ההגרלה תכין פתקים בעלי מספרים סידוריים לפי במספרים בטופסי ההצטרפות. עורכת ההגרלה תשים את כל הפתקים בתיבה. ביום ההגרלה, עורכת ההגרלה תבחר אקראית, מתוך התיבה, פתק הנושא מספר סידורי. הפתק הראשון שייבחר יותאם למספר הסידורי בטופסי ההצטרפות ויזכה את המשתתף בהגרלה שפרטיו מופיעים בטופס ההשתתפות בפרס.
5.3 טופס השתתפות לא מלא ו/או טופס השתתפות שאינו תקין ו/או מכל סיבה אחרת– ייפסל וייבחר במקומו טופס השתתפות אחר. במקרה שטופס השתתפות כלשהו נפסל, פתק בעל מספר סידורי אחר שהוצא אחריו יזכה את המשתתף ההגרלה שפרטיו רשומים תחת אותו מספר סידורי על גבי טופס ההצטרפות בפרס, באופן שטופס ההשתתפות התקין שיימצא ראשון לאחר הוצאת פתק בעל מספר סידורי יזכה בפרס.
5.4 ההגרלה תבוצע בנוכחות המפקח או מי שהוא מינה לצורך זה, וכן נציג/ה של עורכת ההגרלה.
6. הפרס:
6.1 הפרס - טלוויזיה LG בגודל "55 מסדרה 55UK6300Y. צבע הפרס ויתר תכונותיו יקבעו לפי שיקול דעתה המוחלט של עורכת ההגרלה.
7. קבלת הפרס:
7.1 לאחר הזכייה עורכת ההגרלה תיצור קשר בטלפון לפי המספר שנמסר בטופס ההצטרפות, עם הזוכה שיעביר לעורכת ההגרלה צילום תעודה מזהה. לאחר שעורכת ההגרלה תזהה את המשתתף שזכה, ימסור הזוכה לעורכת ההגרלה את מלוא הנתונים כמו גם יבוצע תיאום איסוף הפרס מאת עורכת ההגרלה.
7.2 את הפרס ניתן יהיה לקבל בתיאום אישי מול עורכת ההגרלה, בתקופה שלא תפחת מ- 30 ימים מיום ההגרלה.
7.3 כל משתתף בהגרלה מאשר בעצם השתתפותו, כי אם יזכה בהגרלה יעביר לידי עורכת ההגרלה את תמונתו עם הפרס ו/או יערכו עמו סרטון וידאו ובנוסף יאשר פרסום של תמונתו ו/או סרטון הווידאו בפייסבוק ו/או באמצעי תקשורת אחרים, לפי שיקול דעתה של עורכת ההגרלה.
7.4 קבלת הפרס לא תהא מותנית בתשלום, בפעולה או בתנאי נוסף והכל בכפוף לאמור בתקנון זה להלן.
7.5 לא קיימת אפשרות החזרה / זיכוי / החלפה.
8. כללי
8.1 ההגרלה נערכת בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז - 1997 (להלן: "ההיתר הכלל")
8.2 לא תשמע טענה כלשהי לפיה קביעתו של הזוכה בדבר עמידתו של הזוכה בתנאים שיזכו אותו בטופס השתתפות אינה נכונה.
8.3 בהגרלה לא ישתתפו עורכת ההגרלה, עוזר לעורכת ההגרלה (אם יהיה), המפקח, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיה (בן משפחה" - בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות).
8.4 המשתתפים בהגרלה יהיו מנועים מלהעלות טענה ו/או תביעה כלשהי כלפי עורכת ההגרלה ו/או עוזר לעורכת ההגרלה ו/או כל גורם אחר הקשור במבצע,השיווק ו/או ההגרלה במישרין ו/או בעקיפין, לרבות טענה ו/או תביעה בגין נזק כלשהו .
8.5 לא ניתן לערער על תוצאות ההגרלה ו/או המבצע ו/או על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעה של עורכת ההגרלה הנה סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.
8.6 ככל שהתעורר אצל עורכת ההגרלה חשד, כי זוכה בהגרלה לא היה זכאי לזכייה מסיבה כלשהי ו/או ככל שהסתבר, כי זוכה בהגרלה לא עמד באחד או יותר מהתנאים נדרשים – היא תהיה רשאית לבטל את זכייתו.
8.7 ככל שתבוטל זכייה של איזה מהזוכים ו/או של יותר מזוכה אחד – עורכת ההגרלה אינה מחויבת לבצע הגרלה נוספת ו/או לבחור זוכים אחרים במקומם.
8.8 רישומי עורכת ההגרלה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למבצע השיווק ו/או להגרלה ו/או לפרטי המשתתפים ו/או הזוכים ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי-נכונות ו/או דיוק הפרטים שקיימים אצלה כאמור.
8.9 עורכת ההגרלה רשאית להפסיק ו/או לבטל את מבצע השיווק ו/או ההגרלה ו/או לשנות את תנאים (שינויים סבירים) בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
8.10 עורכת ההגרלה תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע למבצע השיווק ו/או להגרלה ובנוגע לכל שאלה שתתעורר לגביהם ו/או בקשר עמם ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר , בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
8.11 הזוכים פוטרים את עורכת ההגרלה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, בגין הפרס, מימושו ו/או כל נזק שעשוי להיגרם בקשר עמו.
8.12 תקנון מבצע זה יימצא לעיון במשרדי עורכת ההגרלה וניתן לעיין בו בשעות הפעילות בתיאום מראש.
9. כללי
9.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות באתר האינטרנט של החברה ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
9.2. תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר האינטרנט של החברה. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן שפורסם כאמור, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.
9.3. בתקנון ההגרלה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
9.4. בהשתתפותו בפעילות זו, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים כי קרא את תקנון ההגרלה וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
9.5. בכל מקרה שיוכח כי רשלנות של החברה ו/או מי מטעמה מנעה מאדם מלהשתתף במבצע ו/או מלהיות מוגדר כמשתתף, לא תחול האחריות על החברה.
9.6. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.