תקנון מבצע מקררי HISENSE –פסח מרץ-אפריל 2019

חברת סינודן בע"מ (להלן: "החברה") מקבוצת ח.י תעניק לצרכן שירכוש מקרר בתקופת הפעילות שובר של FOX HOME, בכפוף למלאי זמין והכל בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.
הגדרות:
"תקופת הפעילות" - החל מיום 1.3.19  עד ליום 30.4.19 או עד לגמר מלאי  המקררים המשתתפים בפעילות ו/או גמר מלאי השוברים לפי המוקדם מבין השניים.
"משווק מורשה"– משווק או אתר סחר המנוי ברשימת המשווקים המורשים כפי שתהיה מעת לעת באתר קבוצת ח.י בכתובת:www.hye.co.il. 
"צרכן" – לקוח פרטי, שגילו מעל 18 שנה, אשר ירכוש, בתקופת הפעילות, מקרר לשימוש אישי, ביתי או משפחתי בלבד, ממשווק מורשה. 
"מקרר" – מקרר מהדגמים: RD60/RQ56/RQ68/RQ81
"שובר"–שובר קניה של חברת פוקס ("חברת FOX") למימוש ברשת FOX HOME  בלבד.
"מהות המבצע" – צרכן שירכוש מקרר ממשווק מורשה בתקופת הפעילות, יהיה זכאי לקבל שובר. לפי החלוקה הבאה:  
הרוכש מקרר מדגם - RD60 או מדגם RQ56 יקבל שובר בסך 500  ₪.
הרוכש מקרר מדגם - RQ81 או RQ68 יקבל שובר בסך של  1000  ₪ .
תנאים נוספים:

 1. המבצע יחול רק אם אספקת המקרר תבוצע עד ליום 4.19.
 2. באחריותו של הצרכן לוודא שפרטי ההזמנה יוקלדו במלואם ובכלל זה יוקלדו פרטי השובר.
 3. ידוע לצרכן, שאם החברה לא תקבל את כל פרטי ההזמנה והשובר – היא לא תהיה מחויבת לספק את השובר, והצרכן יהיה מנוע מלהעלות טענות כלשהן בעניין זה.
 4. אספקת המקרר והשובר תהיה אך ורק לבית הצרכן, וביחד.
 5. חיוב בגין ההובלה לבית הצרכן:

לדגם: RQ81 RQ68 הינו 290 ₪ ולדגמי:  RQ56, RD60 הינו 190 ₪ (עד קומה שלישית, הובלה מקומה 3 ומעלה בבניין ללא מעלית יחויב הלקוח בסך 50 ₪ על כל קומה). התשלום ישולם ישירות לחברת ההובלות בזמן האספקה  .

 1. חיוב פירוק דלתות המקרר במקרה הצורך 50 ₪ לכל דלת כולל מע"מ .
 2. מחיר ההובלה לא כולל מנוף .
 1. ביטול עסקה- ייעשה על פי הקבוע בחוק

ניתן להחזיר את המקרר שנרכש במסגרת הפעילות האמורה בתקופה הקבועה בחוק,  ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינו בניכוי עמלת ביטול ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן במצטבר:

 • המקרר הוחזר בשלמותו, שכל חלקי המקרר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש ובאריזתו המקורית.
 • החזרתו של השובר בשלמותו ובלא שנעשה בו כל שימוש, כשהוא קריא, חודש לפני תאריך התפוגה שלו, ושניתן להשתמש בו.
 • במקרה של ביטול עסקה והחזרת המקרר ללא השובר יחויב הלקוח בהתאם לשווי המלא של השובר

  במקרה של ביטול עסקה לא יבוצע זיכוי בגין מחיר ההובלה .
 • במקרה של ביטול, בעבור הובלת המקרר והשובר בחזרה למחסני החברה ייגבה תשלום לפי מחירון החברה.   
 • אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981- ומתקנותיו.
 1. מימוש השובר – באחריות חברת FOX:
 • השובר אינו משתתף במבצעים והנחות.
 • לא ניתן למימוש במקביל להטבות, מבצעי מועדון ובאתר הסחר.
 • תקף ברשת פוקס הום בישראל בלבד, ולמשך התקופה הנקובה על השובר.
 • לא ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף או זיכוי בגין שימוש חלקי.
 • בשובר תתבצע הפחתה של הסכום הטעון.
 • גניבה / אובדן /השחתה- באחריות הצרכן בלבד.
 • לא ניתן לרכוש כרטיס מתנה באמצעות השובר.
 • השובר אינו מהווה כרטיס חיוב, כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ״ו 1986 .
 • לבירור יתרה בשובר: gift-card.co.il ,03-6177808
 1. כללי
 • אין אפשרות זיכוי או החזר בגין השובר.
  • מינימום סך כמות מקררים לפעילות: 50 יחידות מכל דגם.
  • מינימום סך כמות מתנות לפעילות: 550 יחידות.
  • החברה רשאית להפסיק את הפעילות או לשנות את תנאיה בכל זמן ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ובכל עת להוסיף ו\או לגרוע שוברים.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ובכל עת להוסיף ו\או לשנות את התקנון.
  • הפעילות תחול על מוצרים חדשים בלבד, לא כולל עודפים ותצוגה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול מצרכן את השובר במידה ויימצא כי אותו צרכן נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה ו/או פרטי השובר לא הוזנו כראוי במעמד ההזמנה.
  • האחריות על המקרר - תינתן בכפוף לאמור בתעודת האחריות המצורפת להם, על ידי סינודן בע"מ(טל' שרות לקוחות: 6683*).
 • החברה אינה אחראית בשום אופן לשוברים ו/או לכל דבר הנובע ו/או קשור בהם, לרבות לתקינותם, האופן בו חברת FOX תכבד אותם, והצרכן יהיה מנוע מלהעלות כלפיה טענה כלשהי בעניין זה. הצרכן יהיה מנוע מלטעון כלפי החברה טענות כלשהן בקשר עם השובר ו/או טענות לנזקים אחרים כלשהם בקשר עם הפעילות.
 • החברה רשאית להפסיק את הפעילות בכל עת, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הודעה מוקדמת.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם לגבי הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.
 • לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל דבר ועניין הקשורים בפעילות ו/או בתקנון זה.
 • ניתן לעיין בתקנון הפעילות במהלך תקופת הפעילות באתר האינטרנט של קבוצת ח.י בכתובת hye.co.il וכן במשרדי קבוצת ח.י ברחוב התעש 14 כפר סבא