תקנון מבצע מקררי HISENSE –ראש-השנה - אוגוסט -ספטמבר 2019

 תקנון מבצע מקררי HISENSE –ראש-השנה - אוגוסט -ספטמבר 2019
חברת סינודן בע"מ (להלן: "החברה") מקבוצת ח.י תעניק לצרכן שירכוש מקרר בתקופת הפעילות שובר של FOX HOME, בכפוף למלאי זמין והכל בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.
הגדרות:
"תקופת הפעילות" - החל מיום 15.8.19  עד ליום 29.9.19 או עד לגמר מלאי  המקררים המשתתפים בפעילות ו/או גמר מלאי השוברים לפי המוקדם מבין השניים.
"משווק מורשה"– משווק או אתר סחר המנוי ברשימת המשווקים המורשים כפי שתהיה מעת לעת באתר קבוצת ח.י בכתובת:www.hye.co.il. 
"צרכן" – לקוח פרטי, שגילו מעל 18 שנה, אשר ירכוש, בתקופת הפעילות, מקרר לשימוש אישי, ביתי או משפחתי בלבד, ממשווק מורשה. 
"מקרר" – מקרר מהדגמים: RD60 / RQ56 / RQ68/ RQ681 / RQ81
"שובר"–שובר קניה של חברת פוקס ("חברת FOX") למימוש ברשת FOX HOME  בלבד.
"מהות המבצע" – צרכן שירכוש מקרר ממשווק מורשה בתקופת הפעילות, יהיה זכאי לקבל שובר. לפי החלוקה הבאה:
הרוכש מקרר מדגם - RD60 או מדגם RQ56 יקבל שובר בסך 500  ₪.
הרוכש מקרר מדגם - RQ81   RQ681 ,או RQ68 יקבל שוברים בסך של 1000   ₪ .

-תנאים נוספים:
המבצע יחול רק אם אספקת המקרר תבוצע עד ליום 10.19.

באחריותו של הצרכן לוודא שפרטי ההזמנה יוקלדו במלואם ובכלל זה יוקלדו פרטי השובר.

 1. ידוע לצרכן, שאם החברה לא תקבל את כל פרטי ההזמנה והשובר – היא לא תהיה מחויבת לספק את השובר, והצרכן יהיה מנוע מלהעלות טענות כלשהן בעניין זה.
 2. אספקת המקרר תהיה לבית הצרכן.
 3. השובר ישלח כקוד דיגיטאלי למספר הטלפון שמסר הצרכן בעת הזמנת המקרר. ככל שלדעתה של החברה קיימת מניעה להעביר את השובר כקוד דיגיטאלי, היא רשאית לשלוח ללקוח שובר פיזי לכתובת שמסר בעת ביצוע ההזמנה בדואר. החברה אינה אחראית לפעילותו של הדואר ו/או לכך שהשובר יגיע ליעדו.
 4. בכל שאלה בנושא אי קבלת השוברים ולאחר המועד הנקוב ניתן לפנות לשרות הלקוחות בטלפון *6683.
 5. חיוב בגין ההובלה לבית הצרכן:

לדגמי:RQ681 , RQ81 ,RQ68הינו 290 ₪ ולדגמי:  RQ56, RD60 הינו 190 ₪ (עד קומה שלישית, הובלה מקומה 3 ומעלה בבניין ללא מעלית יחויב הלקוח בסך 50 ₪ על כל קומה). התשלום ישולם ישירות לחברת ההובלות בזמן האספקה  .

 1. חיוב פירוק דלתות המקרר במקרה הצורך 50 ₪ לכל דלת כולל מע"מ .
 2. מחיר ההובלה לא כולל מנוף .

ב. ביטול עסקה

ניתן לבטל עסקה בתקופה הקבועה בחוק,  ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בניכוי דמי ביטול על פי חוק, ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן במצטבר:

 • המקרר הוחזר בשלמותו, שכל חלקי המקרר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש ובאריזתו המקורית.
 • לגבי שובר שנשלח כקוד דיגיטאלי – לא מומש סכום כלשהו לפני הביטול; לגבי שובר פיזי שנשלח על ידי החברה בדואר- החזרתו של השובר בשלמותו ובלא שנעשה בו כל שימוש, כשהוא במצב כפי שנשלח, קריא וניתן להשתמש בו.
 • החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לאפשר ביטול עסקה רק לגבי המקרר. במקרה כזה הלקוח יזוכה בסכום העסקה, בניכוי דמי ביטול ובניכוי שוויו המלא של השובר ותשלום בגין הובלה כאמור להלן.

במקרה של ביטול עסקה לא יבוצע זיכוי בגין מחיר ההובלה .

במקרה של ביטול, בעבור הובלת המקרר והשובר בחזרה למחסני החברה ייגבה תשלום לפי מחירון החברה.   

 • אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981- ומתקנותיו.
 1. מימוש השובר – באחריות חברת FOX:
 • השובר אינו משתתף במבצעים והנחות.
 • לא ניתן למימוש במקביל להטבות, מבצעי מועדון ובאתר הסחר.
 • תקף ברשת פוקס הום בישראל בלבד, ולמשך התקופה הנקובה בשובר.
 • לא ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף או זיכוי בגין שימוש חלקי.
 • בשובר תתבצע הפחתה של הסכום הטעון.
 • גניבה / אובדן /השחתה- באחריות הצרכן בלבד.
 • לא ניתן לרכוש כרטיס מתנה באמצעות השובר.
 • השובר אינו מהווה כרטיס חיוב, כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ״ו 1986 .
 • לבירור יתרה בשובר: gift-card.co.il ,03-6177808
 1. כללי
 • אין אפשרות זיכוי או החזר בגין השובר.
  • מינימום סך כמות מקררים לפעילות: 50 יחידות מכל דגם.
  • מינימום סך כמות מתנות לפעילות: 600 יחידות.
  • החברה רשאית להפסיק את הפעילות או לשנות את תנאיה בכל זמן ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ובכל עת להוסיף ו\או לגרוע שוברים.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ובכל עת להוסיף ו\או לשנות את התקנון.
  • הפעילות תחול על מוצרים חדשים בלבד, לא כולל עודפים ותצוגה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול מצרכן את השובר במידה ויימצא כי אותו צרכן נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה ו/או פרטי השובר לא הוזנו כראוי במעמד ההזמנה.
  • האחריות על המקרר - תינתן בכפוף לאמור בתעודת האחריות המצורפת להם, על ידי סינודן בע"מ(טל' שרות לקוחות: 6683*).
 • החברה אינה אחראית בשום אופן לשוברים ו/או לכל דבר הנובע ו/או קשור בהם, לרבות לתקינותם, האופן בו חברת FOX תכבד אותם, מימושם, מוצרים ו/או שירותים שנרכשו באמצעותם וכיו"ב, והצרכן יהיה מנוע מלהעלות כלפיה טענה כלשהי בעניין זה. הצרכן יהיה מנוע מלטעון כלפי החברה טענות כלשהן בקשר עם השובר ו/או טענות לנזקים אחרים כלשהם בקשר עם הפעילות.
 • החברה רשאית להפסיק את הפעילות בכל עת, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הודעה מוקדמת.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם לגבי הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.
 • לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל דבר ועניין הקשורים בפעילות ו/או בתקנון זה.
 • ניתן לעיין בתקנון הפעילות במהלך תקופת הפעילות באתר האינטרנט של קבוצת ח.י בכתובת hye.co.il וכן במשרדי קבוצת ח.י ברחוב התעש 14 כפר סבא