תקנון מקררי HISENSE -מונדיאל יולי 2108

          תקנון מקררי HISENSE -מונדיאל יולי 2108

חברת סינודן  בע"מ (להלן: "החברה") מקבוצת ח.י תעניק לצרכן הסופי שירכוש מקרר כהגדרתו להלן בתקופה האמורה שובר קניה של FOX HOME, בכפוף למלאי זמין והכל בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.

 

הגדרות:

"תקופת הפעילות" - החל מיום 6.7.18  עד ליום  20.7.17 או עד לגמר מלאי  המקררים המשתתפים בפעילות ו/או גמר מלאי השוברים לפי המוקדם מבין השניים.

"צרכן" – לקוח פרטי, שגילו מעל 18 שנה, אשר ירכוש, בתקופת הפעילות, מקרר שבפעילות, לשימוש אישי, ביתי או משפחתי בלבד, מהמשווקים המורשים או מאתרי הסחר המורשים ע"י החברה. ניתן למצוא את רשימת המשווקים המורשים באתר קבוצת ח.י בכתובת:www.hye.co.il  (המשווקים המורשים ייקראו להלן: "המשווק"). 

"המקרר" – מקרר מהדגמים: RD60/RQ56/RQ81

"השובר" או "תווי קניה" –שובר קניה של חברת  FOX  למימוש ברשת FOX HOME  בלבד, לפי החלוקה הבאה:

 

הרוכש מקרר מדגם - RD60 או מדגם RQ56 יקבל שובר בסך 500  ₪.

הרוכש מקרר מדגם - RQ81 יקבל שובר בסך של  1000  ₪ .

תוקף השוברים לשימוש יהיה למשך 5 שנים בכפוף לתקנון הקיים בחברת השוברים ובכפוף להתניות בגב השובר.

"מהות המבצע" – צרכן שירכוש מקרר מהדגמים המפורטים, ממשווק מורשה או מאתר סחר מורשה, יהיה זכאי לקבל את השובר לפי דגם המקרר.

תנאים נוספים:

 

 1. המבצע יחול רק אם אספקת המקרר תבוצע עד ליום 26.7.18.
 2. באחריותו של הצרכן לוודא שפרטי ההזמנה יוקלדו במלואם ובכלל זה יוקלדו פרטי השובר.
 3. ידוע לצרכן, שאם החברה לא תקבל את כל פרטי ההזמנה והשובר – היא לא תהיה מחויבת לספק את השובר, והצרכן יהיה מנוע מלהעלות טענות כלשהן בעניין זה.

 

 1. אספקת המקרר והשובר תהיה אך ורק לבית הצרכן, וביחד.
 2. חיוב בגין ההובלה לבית הצרכן:

לדגם: RQ81 הינו 290 ₪ ולדגמי:  RQ56, RD60 הינו 190 ₪ (עד קומה שלישית ,הובלה מקומה 3 ומעלה בבניין ללא מעלית יחויב הלקוח בסך 50 ₪ על כל קומה). התשלום ישולם ישירות לחברת ההובלות בזמן האספקה  .

 1. חיוב פירוק דלתות המקרר במקרה הצורך 50 ₪ לכל דלת כולל מע"מ .
 2. מחיר ההובלה לא כולל מנוף .
 1. ביטול עסקה- ייעשה על פי הקבוע בחוק

ניתן להחזיר את המקרר שנרכש במסגרת הפעילות האמורה ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינו בניכוי עמלת ביטול ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן במצטבר:

 • המקרר הוחזר בשלמותו, שכל חלקי המקרר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש ובאריזתו המקורית
 • החזרתו של השובר בשלמותו ובלא שנעשה בו כל שימוש, כשהוא קריא, חודש לפני תאריך התפוגה שלו, ושניתן להשתמש בו.
 • במקרה של ביטול עסקה והחזרת המקרר ללא השובר יחויב הלקוח בהתאם לשווי המלא של השובר .

במקרה של ביטול עסקה לא יבוצע זיכוי בגין מחיר ההובלה .

במקרה של ביטול, בעבור הובלת המקרר והשובר בחזרה למחסני החברה ייגבה תשלום לפי מחירון החברה.   

 • אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981- ומתקנותיו.
 1. מימוש תווי קניה FOX HOME :
 • השובר אינו משתתף במבצעים והנחות.
 • לא ניתן למימוש במקביל להטבות, מבצעי מועדון ובאתר הסחר.
 • תקף ברשת פוקס הום בישראל בלבד.
 • לא ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף או זיכוי בגין שימוש חלקי.
 • בשובר תתבצע הפחתה של הסכום הטעון.
 • גניבה / אובדן /השחתה- באחריות הצרכן בלבד.
 • לא ניתן לרכוש כרטיס מתנה באמצעות השובר.
 • הכרטיס אינו מהווה כרטיס חיוב, כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ״ו 1986 .
 • לבירור יתרה בשובר: gift-card.co.il ,03-6177808
 1. כללי
 • אין אפשרות זיכוי או החזר בגין השובר.
  • מינימום סך כמות מקררים לפעילות: 25 יחידות מכל דגם.
  • מינימום סך כמות מתנות לפעילות: 25 יח'.
  • החברה רשאית להפסיק את הפעילות או לשנות את תנאיה בכל זמן ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש.

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ובכל עת להוסיף ו\או לגרוע שוברים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ובכל עת להוסיף ו\או לשנות את התקנון.

 • הפעילות תחול על מוצרים חדשים בלבד, לא כולל עודפים ותצוגה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול מצרכן את השובר במידה ויימצא כי אותו צרכן נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה ו/או פרטי השובר לא הוזנו כראוי במעמד ההזמנה.
 • האחריות על המקרר - תינתן בכפוף לאמור בתעודת האחריות המצורפת להם, על ידי סינודן בע"מ(טל' שרות לקוחות: 6683*).
 • החברה אינה אחראית בשום אופן לשוברים ו/או לכל דבר הנובע ו/או קשור בהם, לרבות לתקינותם, האופן בו הרשת תכבד אותם, והצרכן יהיה מנוע מלהעלות כלפיה טענה כלשהי בעניין זה. הצרכן הזכאי יהיה מנוע מלטעון כלפי החברה טענות כלשהן בקשר עם השובר מאת החברה , ו/או טענות לנזקים אחרים כלשהם בקשר עם הפעילות ו/או מימושו.

 

 • החברה רשאית להפסיק את הפעילות בכל עת, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הודעה מוקדמת.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם לגבי הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.
 • לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל דבר ועניין הקשורים בפעילות ו/או בתקנון זה.
 • ניתן לעיין בתקנון הפעילות במהלך תקופת הפעילות באתר האינטרנט של קבוצת ח.י בכתובת hye.co.il וכן במשרדי קבוצת ח.י ברחוב התעש 14 כפר סבא