מבצע הובלה והתקנה בביקור אחד תוך 48 שעות


19/03/2020

 

תקנון מבצע הובלה והתקנה בביקור אחד תוך 48 שעות
1. ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ (להלן: "ח.י. או החברה") יוצאת במבצע במסגרתו תינתן ההטבה כהגדרתה להלן. ההשתתפות במבצע כפופה לתנאי תקנון זה. כל פעולה למימוש ההטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.

2. ההטבה
o כל לקוח פרטי הרוכש טלוויזית LG אצל המשווקים המורשים (לפי רשימה המופיעה באתר החברה בכתובת www.hye.co.il), כולל הובלה והתקנה באמצעות החברה ו/או מי מטעמה, יקבל את הטלוויזיה לביתו (כולל התקנתה) תוך 48 שעות (2 ימי עסקים לא כולל שישי, שבת) ממועד קבלת ההזמנה אצל החברה.

3. תקופת המבצע
המבצע יחל ב 19/03/2020 -ויסתיים בתאריך 07/04/2020.

4. אספקת הטלוויזיה במסגרת ההטבה:
• הזמנה שתגיע לחברה לאחר השעה 14:30 תחשב כהזמנה שנכנסה ביום העסקים הבא.
• לקוח שירצה לתאם את קבלתה והתקנתה של הטלוויזיה במועד מאוחר יותר יוכל לעשות זאת.
• ההטבה תינתן רק להובלות ליישובים הנמצאים בין הקריות בצפון (כולל חיפה) ועד באר שבע בדרום.

5. סייגים למימוש:
• אין אפשרות לשינוי, קבלת הנחה/כסף במקום ההטבה או החלפה של ההטבה.
• המבצע ו/או מימוש ההטבה כאמור בתקנון זה, כפופים לכך שלא יהיו הנחיות ו/או צווים אשר יגבילו את מתן ההטבה.
• אם מסיבה כלשהי אספקת ו/או התקנת הטלוויזיה תתעכב ב – 24 שעות מעבר לפרק הזמן של 48 שעות כאמור לעיל – לא ייחשב הדבר כהפרה של התחייבות החברה, ולא תהיה ללקוח טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך.

6. כללי
• מינימום הטבות במבצע: 300 .
• המחיר הסופי של הטלוויזיות נקבע ע"י המשווק, איננו באחריות החברה ולחברה אין כל שליטה עליו. החברה אחראית לספק בהתאם לתנאי תקנון זה את ההטבה בלבד.
• קבוצת ח.י רשאית להפסיק את המבצע בכל זמן ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי, אלא אם יהיו הנחיות ו/או צווים אשר יגבילו את מתן ההטבה.
• המבצע לא יחול על מוצרים שנרכשו מעודפים/ תצוגות/ משומשים.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את ההטבה במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
• החברה שומרת לעצמה זכות בלעדית לשנות את תנאי המבצע לפי שיקול דעתה בכל עת.