תקנון פעילות פייסבוק - יצירה עם קרטון

תקנון גולשים – פעילות פייסבוק “יצירה עם קרטון" 26.3.20

1. הגדרות:
1.1 "עורכת הפעילות" : ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ, ח.פ.511119778, מרחוב התע"ש 14, כפר סבא, להלן: "החברה" או "עורכת הפעילות"
1.2 שם הפעילות: " פעילות פייסבוק "יצירה עם קרטון"
1.3 "ת קופת הפעילות" : מיום 26.03.2020 ועד ליום 5.4.2020
1.4 "זכאי להשתתף בפעילות" או "משתתף/ים" – מי שמלאו לו 18 שנים, הגיב לפוסט בעמוד הפייסבוק בכתובת https://www.facebook.com/hy.electronics/ ושיתף אותנו ביצירה שהכין.
1.1 "הפעילות": המשתתפים יעלו תמונה שלהם עם יצירה שעשו מקרטון ("היצירה"). התמונה של היצירה היצירתית ביותר תזכה בפרס.
1.2 "הוועדה": 3 ימים לאחר סיום הפעילות, עורכת הפעילות תכנס וועדה שתכלול 3 בעלי תפקידים שונים שידונו ביניהם מהי היצירה היצירתית ביותר שתזכה בהטבה.
"ההטבה": אוזניות של COWIN מקט- SE7MAX Black
1.3

2. מקום ומועד קיום הפעילות:
2.1 במהלך תקופת הפעילות יהיו פרסומים בפייסבוק של עורכת הפעילות המציעים לציבור להשתתף בפעילות. הוועדה תתכנס -3 ימים לאחר סיום ההרשמה לפעילות ותבחן את היצירות מקרטון שימסרו ע"י הזכאים להשתתף בפעילות. הועדהתבחר את היצירה היצירתית והמוצלחת ביותר לדעתם.
3. פרסום תוצאות הפעילות :
3.1 תוצאות הפעילות יפורסמו באמצעות פוסט זכייה בעמוד הפייסבוק הרשמי של החברה ו/או בכל דרך אחרת נוספת ככל שעורכת הפעילות תמצא לנכון.
3.2 בפרסום, מקבל ההטבה יתויג. הפרסום יכלול את שמו ושם משפחתו של מקבל ההטבה.

4. הוועדה:
5.1 עורכת הפעילות מינתה וועדה שתכלול 3 בעלי תפקידים מטעמה.
5.2 הוועדה תתכנס -3 ימים לאחר סיום הפעילות והורדת האפשרות להצטרף לפעילות.
5.3 הוועדה בדיון פתוח תבחר את המשתתף שלדעתה הציג את היצירה היצירתית ביותר והוא יקבל את ההטבה.

5. שיטת הזכייה:
6.1 אפשרות אחת בה יהיה רוב קולות שופטים ליצירה מסויימת, היא תהיה היצירה הזוכה בפרס.
6.2 ככל שהוועדה לא תגיע להחלטה משותפת לגבי היצירה הכי יצירתית אזי שמותיהם של מי שהוועדה בחרה ירשמו על פתקים ושם אחד יוגרל (כל חבר וועדה רשאי לבחור שם אחד בלבד). הפתק שיעלה בגורל, הוא המשתתף שיזכה בפרס.

6. קבלת ההטבה
7.1 קבלת ההטבה לא תהא מותנית בתשלום, בפעולה או בתנאי נוסף והכל בכפוף לאמור בתקנון זה להלן.
7.2 לא קיימת אפשרות החזרה / זיכוי / החלפה / המרה בשווה כסף.
7.3 הזוכה יקבל את הפרס לאחר שעודכן ותוייג בפייסבוק. הפרס ינתן לזוכה בתאום מולו. החברה לא מתחייבת מראש על זמן מוגדר לקבלת הפרס בעקבות המצב בה המדינה נמצאת עקב משבר הקורונה והכל בהתאם להנחיות.


7. כללי
8.1 הוועדה תידון בדבר עמידתם של הזוכים בתנאים שיזכו אותם בהטבה ולא תשמע טענה כלשהי לפיה קביעתה של עורכת הפעילות אינה נכונה.
8.2 בפעילות לא ישתתפו עורכת הפעילות מנהליה, שותפיה וכל הקשור בפעילות במישרין ו/או בעקיפין.
8.3 המשתתפים בפעילות יהיו מנועים מלהעלות טענה ו/או תביעה כלשהי כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ..
8.4 לא ניתן לערער על תוצאות הפעילות על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעה של עורכת הפעילות הנה סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.
8.5 ככל שהתעורר אצל עורכת הפעילות חשד, כי הזוכה בפעילות לא היה זכאי לזכייה מסיבה כלשהי ו/או ככל שהסתבר, כי זוכה בפעילות לא עמד באחד או יותר מהתנאים נדרשים – היא תהיה רשאית לבטל את זכייתו, ולכנס את הוועדה בשנית כדי לבחור זוכה אחר במקומו.
8.6 לחילופין, ככל שתבוטל זכייה של איזה מהזוכים ו/או של יותר מזוכה אחד – עורכת הפעילות אינה מחויבת לבצע בחירה נוספת ו/או לבחור זוכה אחר במקומו.
8.7 רישומי עורכת הפעילות יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור לפעילות ו/או לפרטי המשתתפים ו/או הזוכים ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי-נכונות ו/או דיוק הפרטים שקיימים אצלה כאמור.
8.8 עורכת הפעילות רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו /או לשנות את תנאים (שינויים סבירים) בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
8.9 עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר לגביה ו/או בקשר עמם ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר , בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
8.10 הזוכה פוטר את עורכת הפעילות/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, בגין הפרס, מימושו ו/או כל נזק שעשוי להיגרם בקשר עמו.

8.11 תקנון זה יימצא לעיון באתר הבית של עורכת הפעילות בכתובת: www.hye.co.il