תקנון פעילות יורו 2021 - סינודן

    תקנון פעילות יורו 2021

 1. הגדרות:
  • עורכת הפעילות: סינודן בע"מ, ח.פ.514854124,  מרחוב התע"ש 14, כפר סבא, טלפון – 09-7631515, פקס – 09-7608749 להלן: "סינודן" או "עורכת הפעילות".
  • משך תקופת הפעילות : מיום 24.06.21 ועד ליום 08.07.21.

"זכאי להשתתף בפעילות" או "משתתף/ים" – מי שמלאו לו 18 שנים ומעלה ופעל בהתאם לפעילות.

 • "הפעילות" – על משתתף לסמן LIKE בעמוד הפייסבוק של סינודן בכתובת https://www.facebook.com/hy.electronics, לתייג חבר ולספר סיפור מביך הקשור בכדורגל.
 • "הוועדה": עורכת התחרות תכנס וועדה שתכלול 3 בעלי תפקידים שונים שידונו ביניהם מי המשתתף בפעילות שתשובתו המביכה ביותר לדעת הוועדה.
 • "הפרס" : ערב VIP הכולל 4 מגשי פיצה, 3 שישיות בירה, 4 סטים של כוסות ממותגות הייסנס , נאצ'וס וחטפים.
 1. מקום ומועד קיום הפעילות:

2.1      במהלך תקופת הפעילות יהיו פרסומים שונים במדיות השונות, כגון בפייסבוק, עמוד הבית של סינודן, באתר הבית של סינודן, בגוגל ועוד שמציגים את המותג הייסנס, ומציעים למשתתפים להירשם לפעילות. עורכת הפעילות תאפשר למשתתפים לפעול בהתאם לפעילות,  כפי שיופיע בעמוד הפייסבוק ולהשתתף בה.

 1. הוועדה:
 • עורכת הפעילות מינתה וועדה שתכלול 3 בעלי תפקידים שונים .
 • הוועדה בדיון פתוח תדון על הסיפורים המביכים של המשתתפים ויבחרו את המשתתף שלדעתה סיפר את הסיפור הכי מביך.
 • הדיון בוועדה לא יכלול את שמות המשתתפים אלא רק מספרים על מנת לא להטות את הבחירה.
 1. אופן הפעילות ושיטת הזכייה בה:
 • עורכת הפעילות תפיק דוח אקסל בו יופיעו כל המשתפים לפי מספר סידורי+הסיפור המביך. הוועדה תקריא את כל הסיפורים המביכים ותחליט מי סיפר את הסיפור הכי מביך לפי שיקול דעתה הבלעדי. המקום הראשון שייבחר ע"י הוועדה ייזכה את המשתתף בפרס.
 1. קבלת הפרס:
 • לאחר הזכייה תיצור קשר עורכת הפעילות עם הזוכה שיעביר לעורכת הפעילות צילום תעודה מזהה, לאחר שעורכת הפעילות תזהה את המשתתף שזכה, היא תפרסם את הזכייה ובכלל זה את שם הזוכה ו/או תמונתו ו/או כל פרט שתמצא לנכון לפרסם בעיתונות ו/או בכל מדיה. הזוכה ימסור לעורכת הפעילות את מלוא הנתונים. קבלת הפרס תהייה באמצעות שליח מטעם עורכת הפעילות.
 • כל משתתף בהגרלה מאשר בעצם השתתפותו, כי אם יזכה בפרס יעביר לידי עורכת הפעילות את תמונתו עם הפרס ו/או יערכו עמו סרטון וידאו ובנוסף יאשר פרסום של תמונתו ו/או סרטון הווידאו בפייסבוק ו/או באמצעי תקשורת אחרים, לפי שיקול דעתה של עורכת הפעילות.
 • קבלת הפרס לא תהא מותנית בתשלום, בפעולה או בתנאי נוסף והכל בכפוף לאמור בתקנון זה להלן.
 • לא קיימת אפשרות החזרה / זיכוי / החלפה / המרה בשווה כסף.
 1. פרסום תוצאות הפעילות :
 • תוצאות הפעילות יפורסמו באמצעות הודעת פייסבוק שתשלח לזוכה ו/או בפייסבוק של עורכת הפעילות ו/או בכל דרך אחרת נוספת ככל שעורכת הפעילות תמצא לנכון.
 • הפרסום יכלול את שמו ושם משפחתו של הזוכה בפרס.
 • עורכת הפעילות תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לכלול בפרסומי תוצאות הפעילות גם פרטים נוספים על הזוכה בפרס, תמונתו ועוד.
 1. כללי
  • לא תשמע טענה כלשהי לפיה קביעתה של עורכת הפעילות ו/או הוועדה בדבר עמידתם של הזוכה בתנאים שיזכו אותו בפרס אינה נכונה.
  • בהגרלה לא ישתתפו עורכת הפעילות מנהליה, שותפיה, עובדיה ובני משפחותיה (בן משפחה" - בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות).
  • המשתתפים בפעילות יהיו מנועים מלהעלות טענה ו/או תביעה כלשהי כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר הקשור בפעילות במישרין ו/או בעקיפין, לרבות טענה ו/או תביעה בגין נזק כלשהו .
  • לא ניתן לערער על תוצאות הפעילות על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעה של עורכת הפעילות הנה סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.
  • ככל שהתעורר אצל עורכת הפעילות חשד, כי זוכה בפעילות לא היה זכאי לזכייה מסיבה כלשהי ו/או ככל שהסתבר, כי זוכה בפעילות לא עמד באחד או יותר מהתנאים נדרשים – היא תהיה רשאית לבטל את זכייתו, ולכנס את הוועדה בשנית כדי לבחור זוכה אחר במקומו.
  • לחילופין, ככל שתבוטל זכייה של איזה מהזוכים ו/או של יותר מזוכה אחד – עורכת הפעילות אינה מחויבת לבצע בחירה נוספת ו/או לבחור זוכים אחרים במקומם.
  • רישומי עורכת הפעילות יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור לפעילות ו/או לפרטי המשתתפים ו/או הזוכים ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי-נכונות ו/או דיוק הפרטים שקיימים אצלה כאמור.
  • עורכת הפעילות רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאים (שינויים סבירים) בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר לגביה ו/או בקשר עמם ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר , בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
  • הזוכים פוטרים את עורכת הפעילות ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, בגין הפרס, מימושו ו/או כל נזק שעשוי להיגרם בקשר עמו.
  • תקנון זה יימצא לעיון באתר הבית של עורכת הפעילות בכתובת: hye.co.il